Algemene voorwaarden voor de producten en diensten van DongleApps NV

Versie 1.5, geldig vanaf 01/09/2023

1. Voorwerp, definities en toepassingsgebied

De nv DONGLEAPPS (hierna 'DongleApps' genoemd) met ondernemingsnummer BE 0632.575.701 en maatschappelijke zetel te Elsegemplein 25b in 9790 Wortegem-Petegem, België ontwikkelt en commercialiseert apparaten met sensoren en dataverbinding en toebehoren (hierna 'Product' genoemd) die in real-time data doorsturen (hierna 'Communicatie' genoemd) naar servers onder het beheer van DongleApps (hierna 'Cloud' genoemd), waar de sensor data verder wordt verrijkt en bewerkt (hierna 'Data Verwerking' genoemd) om de resulterende informatie via programma's op de smartphone, tablet, PC en gelijkaardige apparaten (hierna 'Applicatie' genoemd) ter beschikking te stellen. De Communicatie, Cloud, Data Verwerking en Applicatie vormen een geheel (hierna 'Diensten' genoemd) die nodig zijn om een Product te kunnen gebruiken.

Deze Algemene Voorwaarden vormen een contract (hierna 'Contract' genoemd) dat bindend is voor de partijen, enerzijds DongleApps en anderzijds de persoon, onderneming, vereniging of organisatie die een Product of Abonnement koopt (hierna 'Klant' of 'Klant-Consument' genoemd). De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot consumentenbescherming zijn alleen van toepassing op natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen (hierna 'Klant-Consument' genoemd).

De Klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de eindgebruiker akkoord gaat met de algemene voorwaarden. De eindgebruiker is iedere natuurlijke of rechtspersoon die door rechtstreeks of onrechtstreeks toedoen van de Klant gebruik maakt of de werking ondergaat van de Diensten en Producten (hierna 'Eindgebruiker' genoemd).

Er worden verschillende combinaties van Producten en bijhorende Diensten, al dan niet onder een andere merknaam, aan de Klant aangeboden om een oplossing voor problemen te bieden, zoals de begeleiding van minder ervaren chauffeurs, de administratie van ritten, etc.

Om een Product met bijhorende Diensten te gebruiken is een geldig abonnement vereist (hierna 'Abonnement' genoemd).

De websites www.rookiedongle.com en www.prodongle.com (en alle websites met land of generieke extenties zoals www.rookiedongle.be, www.prodongle.be, etc) omvatten een online webshop van Producten en Abonnementen; de Klantruimte voor de activatie van de Producten, het beheer van Abonnementen en de consultatie van documentatie; alsook de Applicatie (dit geheel wordt hierna 'Website' genoemd).

Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke bepalingen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Producten, Diensten en Abonnementen die DongleApps ontwikkelt en verkoopt.

Behoudens het voorafgaand en schriftelijk akkoord van DongleApps wordt geen enkele afwijking van deze voorwaarden toegestaan.

DongleApps behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De wijzigingen zijn van toepassing op alle bestellingen van Producten en Abonnementen die worden geplaatst eens de wijzigingen zijn aangebracht. Voor reeds verkochte Producten en Abonnementen zijn de wijzigingen van toepassing vanaf het moment van hernieuwing van het Abonnement.

De laatste versie van de Algemene Voorwaarden staan op de Website.

2. Bestellingen

2.1 Bestelbon

Indien de bestelling van Producten en Abonnementen gebeurt via een bestelbon zal DongleApps de bestelling bevestigen via e-mail met een overzicht van de bestelling en de prijs incl. alle taksen. Deze bevestiging kan in de vorm van een factuur zijn.

2.2 Online

Indien de bestelling van Producten en Abonnementen via de Website gebeurt is de Klant verantwoordelijk voor de juiste keuze van het Product en Abonnement en het opgeven van de juiste gegevens (naam, e-mailadres, leverings- en facturatieadres, BTW-nummer). De Klant krijgt na bevestiging een overzicht van de bestelling en de prijs incl. alle taksen en moet deze Algemene Voorwaarden expliciet aanvaarden. DongleApps bevestigt de bestelling via e-mail met een overzicht van de bestelling en de prijs incl. alle taksen.

2.3 Email of telefoon

Indien de bestelling van Producten en Abonnementen gebeurt via email of telefoon zal DongleApps de bestelling bevestigen via e-mail met een overzicht van de bestelling en de prijs incl. alle taksen. Deze bevestiging kan in de vorm van een factuur zijn.

2.4 Akkoord met Algemene Voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe die in acht te nemen. Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande afwijking vervangen deze Algemene Voorwaarden eender welke andere overeenkomst.

2.5 Toegang tot de Klantruimte

DongleApps verstuurt bij de eerste bestelling via e-mail de gegevens die de Klant toelaat om in te loggen in de Klantruimte van de Website.

2.6 Opschorting

DongleApps behoudt zich het recht voor de bestelling op te schorten of te weigeren. In dergelijk geval kan DongleApps de Klant de toegang tot de Klantruimte van de Website ontzeggen.

2.7 Levering

In geval van vertraging van levering kan DongleApps alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer die vertraging aan DongleApps te wijten is.

3. Herroepingsrecht voor online aankopen

De Klant-Consument heeft het recht aan DongleApps te laten weten dat hij afziet van een online aankoop via de Website, zonder dat hij daarvoor een boete moet betalen of een reden moet opgeven. De Klant-Consument mag afzien van de aankoop binnen een termijn van 14 (veertien) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product en Abonnement dat hij online heeft besteld of, indien de Klant-Consument alleen een Abonnement online heeft besteld, vanaf de dag die volgt op de bestelling van het Abonnement.

Vervalt deze termijn op een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet de Klant-Consument inloggen in de Klantruimte van de Website en de bestelling annuleren.

Heeft de uitoefening van het herroepingsrecht betrekking op een Product dat reeds is geleverd, dan moet de Klant-Consument het Product in perfecte staat en als mogelijk in de originele verpakking terugsturen, met al zijn accessoires, gebruikshandleidingen en documentatie.

Heeft de uitoefening van het herroepingsrecht betrekking op een Abonnement, dan kan de Klant-Consument het herroepingsrecht enkel uitoefenen als de Klant-Consument het Product nog niet heeft gebruikt (voor een nieuw Abonnement) of als de nieuwe periode van het Abonnement nog niet is gestart (voor een hernieuwing).

DongleApps betaalt het bedrag waar de Klant-Consument recht op heeft binnen een termijn van 14 (veertien) dagen vanaf de terugzending terug. De kosten van terugzending en van het reeds aangebroken Abonnement zijn ten laste van de Klant-Consument.

Huidige artikel betreffende het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing in de relatie met de Klant-Consument. Voor alle andere Klanten geldt de bestelling als definitief en niet herroepbaar.

4. Product & Abonnement

4.1 Product

De Klant kan enerzijds kiezen voor een aankoop van het Product, waarbij éénmalig de aankoopprijs van het Product bij bestelling wordt betaald, dan wel voor een terbeschikkingstelling van het Product, waarbij de prijs voor het gebruik van het Product voorafgaand wordt gefactureerd aan de Klant.

Indien de Klant opteert voor een terbeschikkingstelling van het Product verbindt hij zich voor een termijn die gelijk is aan de termijn van het Abonnement zoals bepaald in artikel 4.2, waarna de terbeschikkingstelling stilzwijgend wordt verlengd overeenkomstig de regeling voor het Abonnement zoals voorzien in artikel 4.3

De prijs van de terbeschikkingstelling van het Product wordt als deel van het Abonnement gefactureerd.

4.2 Abonnement

Ieder Product wordt geleverd met een Abonnement van bepaalde duur.

 • Enerzijds kan de Klant een jaarlijks Abonnement onderschrijven dat stilzwijgend wordt verlengd na elke periode van één jaar overeenkomstig artikel 4.3.
 • Anderzijds kan de Klant een Abonnement nemen voor een periode die een veelvoud van 12 (twaalf) maanden uitmaakt dat stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur na het einde van elke periode, overeenkomstig artikel 4.3 (hierna 'Multi Jaar Abonnement' genoemd).

Het Abonnement wordt vooruit gefactureerd voor de volledige duur van het Abonnement of telkens voor een deelperiode van het Abonnement, met een minimum van 3 (drie) maanden zoals overeengekomen bij contractssluiting.

Indien de Klant opteert voor een terbeschikkingstelling van het Product vangt het Abonnement aan op het moment dat het Product wordt afgeleverd door DongleApps aan de Klant. Indien de Klant opteert voor een éénmalig aankoop van het Product dan vangt het Abonnement aan op het moment dat het Product is geleverd, tenzij anders overeengekomen.

Daar de activering afhankelijk is van de operatoren inzake mobiele telefonie die instaan voor de Communicatie kan DongleApps niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertraging bij activering door toedoen van de genoemde operatoren. De Klant kan via de Klantruimte van de Website de activering opvolgen.

4.3 Automatische hernieuwing
Het Abonnement dat bij een Product hoort zal op het einde van elke abonnementsperiode door DongleApps automatisch en stilzwijgend hernieuwd worden voor eenzelfde periode tenzij het Abonnement is beëindigd ten laatste 14 (veertien) kalenderdagen voor het einde van een Abonnement door een email naar de klantendienst te sturen in toepassing van artikel 4.5.

Na de stilzwijgende verlenging van het Abonnement, kan de Klant-Consument op elk ogenblik zonder vergoeding het Abonnement opzeggen tot uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen voor het einde van de nieuwe abonnementsperiode. De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen. Indien het Abonnement nog niet voor de volledige duur van het Abonnement is gefactureerd (Multi Jaar Abonnement of facturatie in deelperiodes) is de Klant bij opzegging gehouden de resterende periode van het Abonnement te betalen.

4.4 Prijswijziging

DongleApps behoudt zich het recht voor het tarief van het Abonnement te wijzigen op het einde van elke deelperiode van het Abonnement.

4.5 Beëindiging

Op grond van artikel 4.3 kan de Klant het Abonnement beëindigen tot 14 (veertien) kalenderdagen voor het einde van een Abonnement door een email naar de klantendienst te sturen. In de email moet expliciet het nummer van het Product worden vermeld waarop het Abonnement van toepassing is. De email moet zijn verstuurd met een emailadres dat bij DongleApps is gekend en toebehoort aan een beheerder van de Klantruimte.

Op eenzelfde wijze kan de Klant het Multi Jaar Abonnement beëindigen aan het einde van de contractperiode volgens de hierboven beschreven procedure. Het kan echter niet worden beëindigd tijdens de lopende contractperiode. In geval van vervroegde beëindiging blijven alle huidige en toekomstige bedragen onder het Multi Jaar Abonnement verschuldigd en worden deze onmiddellijk opeisbaar en gefactureerd door DongleApps.

Tenzij anders vermeld blijft het Abonnement actief tot op het einde van de lopende periode en is er geen enkele terugbetaling mogelijk van het Abonnement voor de lopende periode.

Betrokken bepaling doet geen afbreuk aan de beëindigingsvoorwaarden van het Contract voorzien in artikel 6.2, 6.3 en 6.4 en 12.

5. Simkaart en verlies of diefstal

Ongeacht het gekozen Abonnement ontvangt de Klant, als deel van het Product, een (virtuele) simkaart zonder toegewezen telefoonnummer, waarmee gegevens kunnen worden doorgegeven tussen het Product en de Cloud.

De simkaart die de Klant ontvangt, blijft eigendom van DongleApps voor de volledige duur van het Abonnement. De Klant verbindt zich ertoe, voor de volledige duur van het Abonnement, de simkaart niet te verwijderen, te kopiëren, te verkopen, af te staan, te verhuren, te vernietigen, te beschadigen of voor enig ander doel dan de Communicatie te (laten) gebruiken. De klant zorgt ervoor dat ook de Eindgebruikers zich hiertoe verbinden. Na afloop van het Abonnement wordt de simkaart door DongleApps gedeactiveerd.

Ongeacht het gekozen Abonnement is het Product eigendom van de Klant bij betaling van de aankoopfactuur, tenzij de Klant heeft gekozen voor de terbeschikkingstelling van het Product zoals bepaald in artikel 4.1.

In geval van een terbeschikkingstelling blijft het Product exclusief eigendom van DongleApps en dient deze bij beëindiging van de terbeschikkingstelling en/of niet-betaling/laattijdige betaling van één factuur in onberispelijke staat en voorzien van alle accessoires in originele verpakking teruggestuurd te worden naar DongleApps op het adres dat door deze DongleApps zal worden opgegegeven en dit op exclusieve kosten van de Klant. Ingeval van niet-terugzending en/of bij schade aan het Product en/of accessoires is de Klant gehouden het volledige Product en accessoires te vergoeden aan DongleApps aan de op dat ogenblik geldende retailprijs voor het Product en de accessoires.

In geval van verlies of diefstal van het Product verbindt de Klant zich ertoe dit onmiddellijk per e-mail te melden aan DongleApps, samen met een kopie van het proces-verbaal dat de politiediensten opmaken en een kopie van zijn identiteitskaart. DongleApps gaat dan zo snel mogelijk over tot de opschorting van de simkaart van de Klant. De Klant blijft de abonnementskosten echter verschuldigd aan DongleApps tot het einde van het lopende Abonnement. DongleApps is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste aangifte of een aangifte door een derde die zich de identiteit van de Klant heeft toegeëigend.

6. Contract

6.1 Aanvang

Het Contract tussen partijen is gesloten vanaf het ondertekenen van de bestelbon, vanaf het versturen van de bevestiging van de bestelling via e-mail naar de Klant, vanaf de levering van het Product of vanaf de activering van het Product, op basis van welke van deze acties het eerst heeft plaatsgevonden.

6.2 Einde

Het Contract wordt automatisch beëindigd bij het einde van het laatste Abonnement.

6.3 Beëindiging op initiatief van de Klant

De Klant moet het Contract verbreken per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, gericht aan DongleApps met vermelding van de redenen van de verbreking. Indien de Klant het Contract beëindigd worden alle nog lopende Abonnementen beëindigd en is er geen enkele terugbetaling mogelijk van het abonnementsgeld voor de nog resterende periode.

In geval van terschikkingstelling van het Product is tevens artikel 5 van toepassing inzake het terugzenden van het Product.

6.4 Beëindiging op initiatief van DongleApps

Indien de Klant op ernstige of herhaalde wijze in gebreke blijft zijn contractuele verplichtingen in acht te nemen of in geval van verzoek door de bevoegde overheden, kan DongleApps het Contract zonder opzegtermijn of vergoeding verbreken. Indien de DongleApps het Contract beëindigd worden alle nog lopende Abonnementen beëindigd en is er geen enkele terugbetaling mogelijk van het abonnementsgeld voor de nog resterende periode.

In geval van terschikkingstelling van het Product is tevens artikel 5 van toepassing inzake het terugzenden van het Product.

6.5 Toegang tot de Klantruimte

Bij de beëindiging van het Contract kan DongleApps de Klant de toegang tot de Klantruimte van de Website ontzeggen.

7. Verbintenissen van de partijen

De Klant verbindt zich ertoe aan DongleApps juiste informatie (contactgegevens, etc.) te bezorgen en DongleApps onmiddellijk kennis te geven van elke wijziging van die informatie waaronder bijvoorbeeld wijziging van adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, etc. Indien de Klant onder andere nalaat een (e-mail)adreswijziging schriftelijk te melden aan DongleApps, wordt alle communicatie niettemin geacht rechtsgeldig verstuurd te zijn door DongleApps en ontvangen door de Klant op het laatste door DongleApps gekende (e-mail)adres.

De Klant verbindt zich ertoe zijn contactgegevens te vermelden in alle correspondentie met DongleApps teneinde de authenticatie en de behandeling van zijn verzoek te vergemakkelijken. Alleen volledige verzoeken worden door DongleApps in aanmerking genomen.

De Klant moet zich ervan vergewissen dat zijn voertuig verenigbaar is met de technische specificaties van het Product.

De Klant verbindt zich ertoe zich te schikken naar alle voorschriften betreffende de configuratie en het gebruik van het Product en de documentatie te raadplegen zodra dat noodzakelijk blijkt te zijn.

De Klant verbindt zich ertoe zijn betalingsverbintenissen in acht te nemen en de Klantruimte op de Website regelmatig te raadplegen om er kennis te nemen van eventuele nieuwe berichten en informatie die DongleApps verstrekt.

De Klant verbindt zich ertoe zijn betalingswijze actief en werkend te houden, zoals in geval van domiciliëring, betaling via kredietkaart, PayPal of andere betalingswijze. Indien de gekozen betalingswijze niet meer werkt en/of niet meer wordt aangeboden door DongleApps is de Klant verplicht een andere automatische betalingswijze te kiezen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen, bij gebrek waaraan DongleApps gerechtigd is de dienstverlening te schorsen en/of te beëindigen in toepassing van artikel 6.4.

De Klant stemt ermee in dat DongleApps de in het Product geïntegreerde Software van op afstand bijwerkt en naar eigen goeddunken beslist over de evolutie van de technische specificaties van het Product en van de communicatietechnologie die wordt gebruikt, zonder extra kosten voor de Klant.

De Klant aanvaardt om facturen electronisch te ontvangen.

DongleApps verbindt zich ertoe de goede werking van het Product en bijhorende Diensten binnen de landen van de Europese Unie te verzekeren en de noodzakelijke maatregelen te treffen voor het behoud van de continuïteit en de kwaliteit van deze Diensten.

De Klant erkent uitdrukkelijk dat DongleApps alle informatieverplichtingen zoals voorzien in het Wetboek Economisch Recht heeft nageleefd en haar algemene voorwaarden permanent en duidelijk te consulteren zijn op de Website (zonder limitatief te zijn, de identificatiegegevens van DongleApps, de bestellingsprocedure, prijsaanduidingen, herroepingsrecht voor online aankopen, etc.)

Door de aankoop van producten en diensten via Website van DongleApps verklaart de Klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk de capaciteit en bevoegdheid te hebben Producten en Diensten aan te kopen via deze Website.

8. Aansprakelijkheid van de partijen

De contractuele verbintenissen van DongleApps zijn middelenverbintenissen.

DongleApps is niet aansprakelijk indien het gebrek aan uitvoering of de slechte uitvoering van haar verbintenissen te wijten is aan de Klant of aan technische voorwaarden die onafhankelijk zijn van de wil van DongleApps.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de werking van het Product en bijhorende Diensten steunt op technologieën die worden ontwikkeld en geëxploiteerd door derden bij wie DongleApps over geen enkel interventiemiddel beschikt. DongleApps is dus niet aansprakelijk in geval van onderbreking of verminderde kwaliteit van de dienst wegens een probleem bij onder- of toeleveranciers, zoals de operatoren inzake mobiele telefonie die instaat voor de Communicatie, de leverancier die instaat voor de Cloud, de leverancier die externe data aanlevert met betrekking tot kaart en maximum toegelaten snelheid, constructeurs van voertuigen, etc.

DongleApps is niet gehouden de werking van het Product en bijhorende Diensten te verzekeren in geval van gebeurtenissen van overmacht of gebeurtenissen die volledig van haar wil onafhankelijk zijn zoals stakingen, slechte weersomstandigheden, oorlogen, embargo's, defecten van het elektriciteitsnet of van internet, defecten van satellieten, gebrek aan inachtneming van hun verbintenissen door de operatoren voor mobiele telefonie.

De Klant erkent en aanvaardt dat het gsm-netwerk van de operatoren voor mobiele telefonie alsook het gps-netwerk sommige delen van het grondgebied niet dekt, zodat de toegang tot de Dienst er verstoord is.

Voorts verklaart de Klant zich bewust te zijn van het feit dat de werking van de Dienst deels berust op informatie die DongleApps ontvangt van de gebruikers van haar Diensten alsook van derden. Bijgevolg kan DongleApps in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de informatie die ze ontvangt van de gebruikers van haar Diensten of van derden onvolledig, vervallen of verkeerd zou zijn. In dit opzicht erkent de Klant dat de informatie die via de Applicatie wordt doorgegeven, onder alle voorbehoud wordt geformuleerd.

DongleApps kan in geen geval gehouden zijn eventuele directe of indirecte schade te vergoeden die de Klant lijdt bij het gebruik van de Producten en bijhorende Diensten, met inbegrip van exploitatieverliezen en handelsschade en, breder, gelijk welke schade die niet uitsluitend en rechtstreeks zou voortvloeien uit een tekortschieten door DongleApps.

Hoe dan ook kan de aansprakelijkheid van DongleApps krachtens het Contract niet hoger zijn dan het bedrag van de sommen die de Klant heeft betaald tijdens de afgelopen 12 (twaalf) maanden.

De Klant is als enige aansprakelijk voor het verkeerd gebruik van het Product.

De Klant is als enige aansprakelijk voor de installatie, de exploitatie en het onderhoud van zijn voertuig, waarvan de goede staat een wezenlijke voorwaarde is voor de goede werking van het Product.

De Klant erkent dat de werking van het Product kan worden beïnvloed door een verkeerde handeling door de Klant of door de nabijheid van uitrustingen die elektromagnetische storingen veroorzaken.

9. Garantie en dienstverlening na verkoop

9.1 Algemene bepaling

Overeenkomstig de wettelijke garantie van de defecte producten zijn de Producten die de vennootschap DongleApps in de handel brengt gewaarborgd tegen elk geval van defecte werking gedurende een periode van 24 (vierentwintig) maanden vanaf de datum van de levering aan de Klant-Consument. Deze garantie dekt het werk, de losse onderdelen en de functionele accessoires die in de verpakking van het Product worden geleverd. De garantie begint niet opnieuw te lopen telkens iets wordt omgewisseld.

Huidige artikel betreffende de wettelijke garantie is uitsluitend van toepassing in de relatie met een Klant-Consument. Voor alle andere Klanten geldt een garantie in geval van defecte werking gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden vanaf de datum van de levering. Deze garantie begint niet opnieuw te lopen telkens iets wordt omgewisseld.

9.2 Beperking van garantie

De garantie geldt niet voor defecten die te wijten zijn aan een abnormaal gebruik. Bij wijze van verduidelijkende opsomming is de garantie niet van toepassing in de onderstaande gevallen:

 • Poging tot repareren of demonteren van het Product door een onbevoegd persoon;
 • Schade als gevolg van het gebruik van accessoires die niet beantwoorden aan de specificaties van DongleApps;
 • Onachtzaamheid, blootstelling aan vocht, verkeerd gebruik, verkeerde installatie of schade die opzettelijk wordt aangericht door de gebruiker, schok of val van het Product;
 • Slijtage of veroudering als gevolg van een abnormaal gebruik van het Product (o.a. het veelvuldig in- en uitpluggen van het Product);
 • Beperkte werking als gevolg van het ontbreken van een geldig Abonnement.
9.3 Tijdens de Garantieperiode

Voor elk gebrek aan conformiteit dat optreedt tijdens de garantieperiode, moet de Klant dit via e-mail melden aan DongleApps. Indien de Klant een reparatie wenst moet het defecte Product na bevestiging door DongleApps worden teruggestuurd (zonder de doos, accessoires en handleidingen) naar een service adres van DongleApps zoals vermeldt in de bevestigingsemail.

De Klant zal desgevallend de verzendkosten ten zijne lasten nemen.

Na ontvangst van het defecte Product verbindt DongleApps zich ertoe het Product te herstellen of te vervangen en binnen maximaal 14 (veertien) werkdagen terug te sturen naar de Klant (zonder de doos, accessoires en handleidingen).

DongleApps behoudt zich het recht voor de kosten van beheer en vervoer aan te rekenen voor een Product dat geen enkel defect vertoont.

9.4 Buiten de Garantieperiode

Voor elk gebrek dat optreedt buiten de garantieperiode, moet de Klant dit via e-mail melden aan DongleApps. DongleApps zal een financieel voorstel maken voor de reparatie. Indien de Klant een reparatie wenst moet het defecte Product worden teruggestuurd (zonder de doos, accessoires en handleidingen) naar een service adres van DongleApps zoals vermeldt in de bevestigingsemail en dit op exclusieve kosten van de Klant.

10. Klantendienst en klachten

De Klantendienst van DongleApps voor vragen over de producten of diensten, technische bijstand en dienstverlening na verkoop is bereikbaar via e-mail.

Klachten m.b.t. de facturatie, de producten of diensten van DongleApps moeten het voorwerp zijn van een geschrift dat aangetekend wordt verzonden binnen een termijn van 5 (vijf) dagen na ontvangst van de factuur of nadat het feit dat aanleiding geeft tot de klacht zich heeft voorgedaan. Gebeurt dat niet, dan worden klachten niet in aanmerking genomen.

DongleApps verbindt zich ertoe eventuele klachten te beantwoorden binnen een termijn van 30 (dertig) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de klacht.

11. Licentie voor gebruik van de Software

Het Product en bijhorende Diensten werken dankzij software (hierna de 'Software') die werd ontwikkeld door DongleApps en waarvan zij de exclusieve eigenaar is.

Door het gebruik van het Product en bijhorende Diensten gaat de Klant volledig akkoord met de gebruikslicentie van de Software, behoudens afwijkingen die uitdrukkelijk, schriftelijk en van tevoren worden goedgekeurd door DongleApps.

11.1 Verleende rechten

DongleApps kent aan de Klant een persoonlijk, beperkt, onoverdraagbaar en niet exclusief recht toe om de Software te gebruiken (hierna de 'Licentie' genoemd) onder de hierna beschreven voorwaarden:

 • De Licentie omvat uitsluitend het recht om de Software (met inbegrip van de documentatie) te gebruiken voor de duur van het Contract;
 • De Licentie omvat geen enkele overdracht van eigendom van de Software of van een van zijn elementen (met inbegrip van de documentatie) ten gunste van de Klant;
 • De Klant verbindt zich ertoe de Software en de bijhorende documentatie niet te decompileren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te arrangeren of te wijzigen, zelfs indien dergelijke handelingen noodzakelijk zouden zijn om de Software te kunnen gebruiken conform zijn bestemming;
 • De Klant verbindt zich ertoe de Software niet te gebruiken met andere producten dan het Product van DongleApps;
 • De Klant verzaakt aan elke handeling van overdracht of herverdeling van de Software of van sublicentie van de Software zonder uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand akkoord van DongleApps. Wenst de Klant zijn Product door te verkopen, dan moet hij dit via e-mail melden aan DongleApps, met vermelding van zijn contactgegevens en een kopie van zijn identiteitskaart alsook de contactgegevens van de koper.

DongleApps behoudt zich het recht voor haar rechten op de Software over te dragen aan een derde.

De Licentie wordt van rechtswege en zonder vergoeding verbroken in geval van inbreuk door de Klant op de bepalingen in verband met die Licentie.

Daar de Software vereist dat er persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de Licentie eveneens van rechtswege verbroken indien de Klant zijn recht uitoefent om de persoonsgegevens te wissen overeenkomstig artikel 12 van deze voorwaarden.

11.2 Updates van de Software

Van tijd tot tijd mag DongleApps de Software van op afstand bijwerken om de prestaties van die Software te verbeteren en eventuele fouten te corrigeren die tijdens de uitvoering van het Contract worden vastgesteld.

De Klant verbindt zich ertoe de automatische bijwerking van de Software toe te laten en het downloaden en installeren van de gegevens die DongleApps van op afstand doorgeeft niet te onderbreken.

De Klant erkent dat, tijdens het proces van bijwerking, de Software en het Product eventueel niet correct zouden werken.

11.3 Garanties op de Software

DongleApps verzekert aan de Klant de goede werking van de Software, voor zover de Klant de updates correct installeert.

DongleApps waarborgt echter niet:

 • dat de werking van de Software ononderbroken en vrij van alle fouten zal zijn, en evenmin dat eventuele anomalieën van de Software zullen worden gecorrigeerd;
 • dat de Software is aangepast aan de persoonlijke behoeften van de Klant of aan een specifiek gebruik.

Bovendien kan DongleApps niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van informatie of gegevens noch voor eender welke andere rechtstreekse of indirecte schade als gevolg van het gebruik van het Product en de bijhorende Diensten.

12. Bescherming van de persoonsgegevens

De Klant is verantwoordelijk voor de verwerking in de zin van artikel 4.7 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna GDPR), terwijl DongleApps een verwerker is in de zin van artikel 4.8 GDPR en alleen persoonsgegevens zal verwerken op gedocumenteerde instructie van de Klant.

Zowel de Klant als DongleApps verbinden zich ertoe om de GDPR na te leven.

De door DongleApps verwerkte gegevens zijn als volgt:

 • het identificatienummer van het Product;
 • gegevens inzake geo-lokalisatie via een GPS (breedte- en lengtegraad, snelheid, richting, etc.);
 • gegevens inzake technische parameters van het voertuig die via het OBD2 protocol ter beschikking worden gesteld (toerental, snelheid, technische foutmeldingen, voltage, etc.);
 • gegevens inzake verplaatsingen via een bewegingssensor;
 • contactgegevens van de DongleApp-gebruiker (achternaam, voornaam, e-mail, mobiele telefoon, etc.);
 • gegevens die door de DongleApp-gebruiker in de Applicatie wordt ingegeven (vakantiedagen, projecten, nota’s, locaties, etc.).

DongleApp zal persoonlijke gegevens niet verwerken voor een ander doel dan is bepaald in deze algemene voorwaarden.

Geen gegevens zullen door DongleApps aan een derde partij worden medegedeeld zonder de toestemming van de Klant, tenzij een dergelijke overdracht door de toepasselijke nationale of internationale wetgeving verplicht wordt gesteld. In het laatste geval en voorafgaand aan enige overdracht, zal zij de Klant hierover informeren.

De Klant machtigt DongleApps om iedere verwerker aan te stellen die nodig is om zijn diensten uit te voeren. De Klant kan een einde stellen aan het Abonnement door het versturen van een e-mail met vermelding van het nummer van het Product waarop het Abonnement betrekking heeft, als een dergelijke verwerker geen afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen biedt opdat de verwerking aan de vereisten van de GDPR voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. De e-mail moet worden verzonden vanaf een e-mailadres dat bekend is bij DongleApps en toebehoort aan een beheerder van de Klantruimte.

Rekening houdend met de stand van de techniek, treft DongleApps passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico, zodat de behandeling voldoet aan de vereisten van de GDPR. DongleApps verstrekt de Klant alle informatie die nodig is om aan te tonen dat het voldoet aan de verplichtingen voorzien in deze algemene voorwaarden en om audits mogelijk te maken, inclusief inspecties, uit te voeren door de Klant en op zijn kosten, of door een andere auditor die door de Klant op zijn eigen kosten wordt gemandateerd, en bij te dragen aan deze audits.

De personen die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken zijn onderworpen aan vertrouwelijkheid.

In het geval van beëindiging van het Abonnement dat in deze algemene voorwaarden wordt beschreven, zullen gegevens die door DongleApp namens de Klant zijn verwerkt, worden vernietigd of anoniem worden gemaakt. In het laatste geval kunnen ze worden bewaard door DongleApps die zich ertoe verbindt geen actie te ondernemen om de geanonimiseerde gegevens om te zetten in persoonlijke gegevens en slechts worden gebruikt om de kwaliteit van zijn diensten of hulpmiddelen te verbeteren.

13. Intellectuele eigendom

DongleApps is de exclusieve houder van alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Product en bijhorende Diensten.

DongleApps is ook de enige eigenaar van de dragers (servers, etc.) die de gegevens hosten die door het Product worden verzameld of terwijl de Klant de bijbehorende diensten gebruikt.

De Klant verleent aan DongleApps de uitdrukkelijke toelating om deze gegevens te verwerken overeenkomstig de huidige algemene voorwaarden en meer in het bijzonder artikel 12.

'DongleApps', 'RookieDongle' en 'ProDongle' zijn gedeponeerde merken die toebehoren aan DongleApps.

Geen enkele bepaling van deze voorwaarden kan worden geïnterpreteerd alsof ze een overdracht van een intellectueel eigendomsrecht op deze onderscheidende tekens ten voordele van de Klant of elke andere derde tot stand zou brengen.

14. Prijs

De prijs is steeds opgegeven in euro en BTW inclusief.

De prijs vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs inclusief BTW en alle bijhorende kosten. Die prijs bevat de prijs van de Producten en Abonnement, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de Producten en de verzendingskosten.

De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze van de laatste door DongleApps op de Website meegedeelde prijs. De Producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de bevestiging van de bestellingen. In geval van een terbeschikkingstelling van het Product zoals bepaald in artikel 4.1., behoudt DongleApps zich het recht voor de tarieven voor de terbeschikkingstelling te wijzigen.

Alle prijzen op de Website kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

15. Betalingsvoorwaarden

15.1 Betalingsvoorwaarden voor de Klant

Alle facturen dienen ten laatste op hun vervaldag betaald te worden. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldag een intrest van 12% per jaar op dat bedrag verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 125 euro per factuur. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen tot gevolg, zelfs de niet-vervallen facturen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

15.2 Betalingsvoorwaarden voor de Klant-Consument

De schuld van de klant-consument wordt ingevorderd in overeenstemming met de artikelen uit boek XIX van het het Belgische Wetboek Economisch Recht van 28 februari 2013. Wanneer de Klant-Consument zijn schuld niet heeft betaald op de vervaldatum zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • de verwijlintresten zijn gelijk aan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.
 • de verschuldigde schadevergoeding bij laattijdige betaling bedraagt:
  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

16. Testproducten

DongleApps houdt zich het recht voor ten behoeve van bepaalde Klanten een Product ter beschikking te stellen (hierna 'Testproduct' genoemd) gedurende een testperiode die door DongleApps in haar offerte zal worden bepaald.

Indien het Testproduct en/of bijhorende accessoires niet worden geretourneerd na herhaalde vraag hiertoe door DongleApps en/of indien het Testproduct en/of bijhorende accessoires beschadigd werd, zal DongleApps het recht hebben het Testproduct en/of bijhorende accessoires te factureren aan de Klant.

Het Testproduct en/of bijhorende accessoires blijven exclusief eigendom van DongleApps en de teruggave kan op ieder ogenblik gevraagd worden door DongleApps zonder dat hiervoor enige motivatie dient te worden gegeven.

De Klant dient de retourzending van Testproduct en/of bijhorende accessoires voldoende beschermd te versturen opdat er geen beschadiging zou mogelijk zijn. De Klant is exlusief gehouden de kosten van de retourzending te dragen en is exclusief verantwoordelijk voor de retourzending tot de ontvangst door DongleApps.

17. Algemene Voorwaarden van Derden

De Applicatie maakt gebruik van auteursrechtelijk beschermde binaries, diensten en/of software door derde partijen in licentie gegeven aan DongleApps NV. De Klant gaat akkoord om te voldoen aan de volgende algemene voorwaarden en is verantwoordelijk voor de naleving daarvan door de Eindgebruiker:

 • HERE Location Platform Services Copyright ©️ 1987-2015HERE, HERE Location Platform Services en gerelateerd inhoud (“HERE API”) wordt gebruikt door de servers van DongleApps NV om wegennet context te voorzien gebaseerd op de locatie gegevens. Het gebruik wordt beheerd door de algemene voorwaarden toegankelijk via https://legal.here.com/en-gb/terms. Door gebruik te maken van Diensten en Producten accepteert de Klant HERE’s eindgebruikersvoorwaarden, privacybeleid en andere eindgebruiker communicaties voorzien door HERE en/of gelinkt via https://legal.here.com/en/privacy/policy/us/ en “report an issue” linken met als doel het rapporteren van o.a. privacy verbonden aan afbeeldingen.
 • Google Maps API. De Applicatie gebruikt de Google Maps API en gerelateerde diensten. Het gebruik wordt beheerd door de voorwaarden toegankelijk via https://developers.google.com/terms.

18. Eindgebruiker

De Klant verbindt ook de Eindgebruikers tot nakoming van de algemene voorwaarden.

De Klant is en blijft in overeenstemming met alle wetten en regelgevingen, onder meer met betrekking tot gegevensbescherming en telecommunicatie, geldend op de locaties waar de Klant de aangeboden Diensten en Producten gebruikt. De Klant zorgt ervoor dat zijn Eindgebruikers voldoen aan bovenvermelde wetten en regelgevingen. Wanneer die wetten of regelgevingen wijzigen zal de Klant tijdig de nodige aanpassingen doen om overeenstemming te blijven verzekeren.

De Klant is verantwoordelijk voor de relevante aanvragen en registraties voor toestemmingen, goedkeuringen, licenties en vergunningen, aan de toepasselijke overheidsinstanties of wettelijke instanties voor het bedoelde gebruik van de Diensten en Producten. De Klant zorgt ervoor dat ook de Eindgebruikers voldoen aan voornoemde lokale aanvragen- en registratievereisten.

De Diensten en Producten mogen niet op onrechtmatige wijze of op enige andere wijze worden gebruikt, in stijd met de regelgeving op de plaats van het gebruik. In het bijzonder zal de Klant ervoor zorgen dat zijn klanten, agenten, onderaannemers en werknemers niet op illegale of immorele wijze gebruik maken van de aangeboden Diensten en Producten.

19. Diverse bepalingen

In alle bovengenoemde zaken wordt DongleApps vertegenwoordigd door zijn gedelegeerd bestuurder, die in deze hoedanigheid woonst kiest op de maatschappelijke zetel.

De eventuele nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de andere bepalingen nietig worden.

De Algemene voorwaarden, hun interpretatie en hun uitvoering worden beheerst door het Belgische Recht en dit met uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaat recht. In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DongleApps bevoegd onverminderd het recht van DongleApps om een andere Rechtbank te vatten welke volgens de wet bevoegd is in binnenland en buitenland.

Alle geschillen voor een rechtbank zullen in het Nederlands worden gevoerd, tenzij anders door DongleApps gekozen of overeengekomen tussen partijen.